top of page
Atelier Cohésion

Algemene voorwaarden - Atelier Cohésion

DEFINITIES

Atelier Cohésion: Atelier Cohésion, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 80066178.

Klant: degene met wie Atelier Cohésion een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Atelier Cohésion en de Klant samen.

1. DUUR VAN DE SHOOT

Een shoot-periode bestaat uit het aantal door de Klant gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop bespreekbaar de betaling hiervan geschied per factuur van de geboekte periode. De shoot-periode geldt voor een minimum van 1 uur inclusief het opstellen van belichting en eventuele visagie. Bij het boeken van Atelier Cohésion verklaart de Klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De boeking is direct definitief wanneer deze via de website, of op een andere manier geboekt is door de Klant.

De algemene voorwaarden zijn van kracht nadat de Klant en Atelier Cohésion akkoord zijn gegaan met de boeking. De Klant is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege de boeking aanwezig zijn. Onder de naam Klant in deze algemene voorwaarden worden ook verstaan alle personen die vanwege de Klant in Atelier Cohésion aanwezig zijn of zijn geweest.
 

2. ANNULERING

Bij annulering van de boeking is deze aan Atelier Cohésion 100% van het shoot-tarief verschuldigd. Ingeval de Klant de boeking wilt verplaatsen naar een andere dag of tijdsstip, dan kan dit kosteloos tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip. De Atelier Cohésion heeft het recht om een boeking te weigeren.

Bij no show wordt 100% in rekening gebracht.

 

3. PRIJZEN

Alle prijzen die Atelier Cohésion hanteert zijn in euro’s en exclusief BTW.

Alle prijzen die Atelier Cohésion hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Atelier Cohésion te allen tijde wijzigen. 

Atelier Cohésion heeft het recht de prijzen aan te passen. 

 

4. BETALING

Betaling dient direct via iDeal of vooraf via factuur voldaan te worden.

 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Atelier Cohésion op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

 

Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Atelier Cohésion, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Atelier Cohésion te betalen. 

 

 5. VERZEKERING, SCHADE, DIEFSTAL EN BEVEILIGING

De Klant verklaart door middel van akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA-verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door Klant onmiddellijk aan Atelier Cohésion gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de Klant vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht de polisvoorwaarden van zijn WA-verzekering. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Atelier Cohésion is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. De Klant van Atelier Cohésion is aansprakelijk voor schade en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur en meubels. De Klant erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn boekingsperiode, bij akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van de ruimte en verklaart daarmee tevens te beschikken over de vaardigheden om de ruimte correct te gebruiken en te onderhouden. De Klant dient voor gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de Klant vooraf gemeld te worden. Onder geen voorwaarde mag iets uit Atelier Cohésion worden meegenomen of geleend. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik voor rekening van de Klant zijn. Bij bevuiling of beschadiging van meubels zal er per item (dit wil zeggen per meubelstuk, accessoire of ander attribuut) EUR 250,00 (excl. btw) in rekening worden gebracht voor schoonmaken of opknappen hiervan, indien de meubels nog bruikbaar zijn na herstel.

 

7. AANWEZIGHEID

De Klant gaat akkoord dat de er altijd iemand van Atelier Cohésion aanwezig mag zijn tijdens het huren van Atelier Cohésion.

Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als Atelier Cohésion een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Atelier Cohésion verschuldigd zijn. 

 

8. PRIVACYBELEID

Atelier Cohésion zal altijd vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze Klant. Atelier Cohésion in Rotterdam wordt vraagt naar een naam, telefoonnummer, adres en email adres. We zullen deze gegevens nooit verstrekken aan derden.

9. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

Atelier Cohésion is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Atelier Cohésion zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


Opgesteld op 7 juli 2021 te Rotterdam.

bottom of page